Lög Barnaheilla

Samþykkt á aðalfundi Barnaheilla, 13. maí 2019

LÖG BARNAHEILLA – SAVE THE CHILDREN Á ÍSLANDI

1. KAFLI - Skipulag, tilgangur og markmið 

1. grein

Samtökin heita Barnaheill – Save the Children á Íslandi (hér eftir Barnaheill).

Barnaheill eru samtök sem starfa á landsvísu. Þau eru frjáls mannúðarsamtök sem byggja á félagaþátttöku og eru óháð trúarhreyfingum og stjórnmálaflokkum.

Aðsetur og varnarþing Barnaheilla eru í Reykjavík.

Merki Barnaheilla er hið sama og merki alþjóðasamtakanna Save the Children International. Óheimilt er að nota merki Barnaheilla án heimildar stjórnar. 

2. grein

Tilgangur Barnaheilla er að stuðla að heimi þar sem sérhvert barn fær uppfylltan rétt sinn til lífs, verndar, þroska og áhrifa í samfélaginu. Barnaheill stuðla að bættri meðferð á börnum og vinna að því að ná fram varanlegum breytingum til batnaðar á högum þeirra.

Markmið Barnaheilla eru að:

a. Stuðla að bættum hag barna og fjölskyldna þeirra og hafa áhrif á viðhorf til barna í samfélaginu á Íslandi.

b. Vinna að því sem orðið getur börnum til hagsbóta, hvað varðar þroska, menntun, heilbrigði og félagslega aðstöðu, bæði á Íslandi og í öðrum löndum.

c. Leggja höfuðáherslu á velferð og rétt barna hér á landi og skal ávallt hafa það að leiðarljósi að undirbúa börn undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun.

d. Taka þátt í innlendu og erlendu starfi fyrir börn sem þarfnast aðstoðar og fá Íslendinga til að taka á sig aukna ábyrgð á velferð barna í öðrum löndum.

e. Vinna gegn hvers kyns ofbeldi og vanrækslu á börnum.

Til að stuðla að framgangi þeirra verkefna sem Barnaheill vinna að, beita þau sér fyrir fjáröflun jafnframt því sem þau styðja rannsóknir, forvarnir, menntun og útgáfustarfsemi.

Barnaheill vinna á grundvelli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, Barnasáttmálans, og hafa hann að leiðarljósi í starfi sínu.

Barnaheill taka þátt í starfsemi Save the Children International og vinna með hliðstæðum samtökum erlendis. 

2. KAFLI - Félagsmenn og styrktaraðilar 

3. grein 

Sérhver einstaklingur sem aðhyllist tilgang og markmið Barnaheilla getur orðið félagsmaður eða styrktaraðili í samtökunum. Skrifstofa Barnaheilla heldur skrá yfir félagsmenn og styrktaraðila fyrir samtökin.

4. grein

Árlegt félagsgjald Barnaheilla er ákveðið á aðalfundi. Félagsgjöld eru innheimt af skrifstofu Barnaheilla einu sinni á ári. Ef félagsmaður greiðir ekki félagsgjöld tvö ár í röð má taka hann af félagaskrá. 

5. grein

Einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök geta gerst styrktaraðilar Barnaheilla. 

3. KAFLI – Aðalfundur 

6. grein

Aðalfundur fer með æðsta vald Barnaheilla og markar stefnu samtakanna.

Aðalfund skal halda eigi síðar en í maí ár hvert. Til aðalfundar skal boða með tryggilegum hætti og með tveggja vikna fyrirvara hið skemmsta og er hann þá lögmætur.

Ábendingar og framboð vegna stjórnarkjörs, kjörs laganefndar og kjörnefndar skulu hafa borist kjörnefnd Barnaheilla með tilkynningu til skrifstofu eigi síðar en sex vikum fyrir aðalfund. 

7. grein

Rétt til setu á aðalfundi eiga allir einstaklingar sem eru félagsmenn Barnaheilla eða mánaðarlegir styrktaraðilar. Atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn sem greitt hafa félagsgjöld umliðins árs og þeir styrktaraðilar sem hafa að lágmarki styrkt samtökin um upphæð sem nemur upphæð félagsgjalds á umliðnu ári. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála nema annars sé getið í lögum þessum.

8. grein

Á dagskrá aðalfundar skal vera:
a. Skýrsla stjórnar
b. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar
c. Starfsáætlun og stefnumörkun
d. Ákvörðun félagsgjalds
e. Lagabreytingar
f. Kosning stjórnar
g. Kosning laganefndar, kjörnefndar og skoðunarmanna ársreikninga
h. Önnur mál.

4. KAFLI - Stjórn Barnaheilla og nefndir 

9. grein

Stjórn stýrir Barnaheillum samkvæmt lögum þessum og þeirri stefnumörkun og samþykktum sem aðalfundur ákveður. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfsskyldur hans. Stjórn og skrifstofa vinna samkvæmt starfs- og fjárhagsáætlun sem stjórn hefur samþykkt í upphafi hvers árs. Stjórn getur gengið frá fjárskuldbindingum fyrir samtökin enda séu þær innan ramma fjárhagsáætlunar. Samþykki 2/3 hluta aðalfundar þarf þó fyrir öllum meiriháttar fjárskuldbindingum og fjárskuldbindingum til lengri tíma en eins árs.

10. grein

Í stjórn sitja 7 aðalmenn og 3 varamenn. Kjörtímabil er tvö ár í senn. Annað árið skal kjósa formann, þrjá stjórnarmenn og einn varamann. Hitt árið skal kjósa varaformann, tvo stjórnarmenn og tvo varamenn.

Aðalfundur kýs formann og varaformann sérstaklega en stjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum. Stjórnarmenn geta ekki setið lengur í þeim embættum sem þeir eru kosnir til en þrjú kjörtímabil í senn. 

11. grein

Stjórn heldur reglulega fundi á mánaðar fresti á tímabilinu september til júní, en oftar ef þurfa þykir. Stjórnarfundur er boðaður með tryggilegum hætti með dagskrá. Stjórn er atkvæðisbær ef meirihluti stjórnarmanna er viðstaddur. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum í atkvæðagreiðslu. Ef atkvæði falla jafnt ræður atkvæði formanns. Framkvæmdastjóri Barnaheilla situr stjórnarfundi og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Formaður ungmennaráðs Barnaheilla hefur rétt til setu á stjórnarfundi og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

Formaður stýrir fundum. Að formanni fjarstöddum stýrir varaformaður fundi. Í fjarveru beggja er leyfilegt að aflýsa fundi. 

12. grein - Laganefnd

Aðalfundur kýs þriggja manna laganefnd og tvo til vara. Laganefnd velur sér formann og er hlutverk hennar að vera stjórn til ráðuneytis er varðar lög samtakanna. Nefndin skilar greinargerð af starfi sínu til stjórnar. Fulltrúar í laganefnd geta að jafnaði ekki setið lengur en fimm ár samfellt. 

13. grein - Kjörnefnd

Aðalfundur kýs þriggja manna kjörnefnd og tvo til vara og skulu þeir ekki eiga sæti í stjórn Barnaheilla. Kjörnefnd velur sér formann. Formaður stjórnar Barnaheilla starfar með kjörnefnd og hefur hann rétt til setu á fundum hennar sem og málfrelsi og tillögurétt. Hlutverk kjörnefndar er að leggja fram tillögur á aðalfundi um fulltrúa í stjórn, nefndir sem kjósa þarf og skoðunarmenn ársreikninga. Fulltrúar í kjörnefnd geta að jafnaði ekki setið lengur en fimm ár samfellt.

5. KAFLI - Reikningar

14. grein 

Fjárhagsárið skal fylgja almanaksárinu. Stjórn ber ábyrgð á því að reikningar séu færðir samkvæmt almennum reglum um bókhald. Reikningar skulu yfirfarnir og stöður staðfestar af löggiltum endurskoðanda. Jafnframt fara yfir reikningana tveir skoðunarmenn sem kjörnir eru á aðalfundi þar sem einnig skal kjósa tvo til vara. Reikningar skulu lagðir, yfirfarnir af endurskoðanda og skoðaðir af skoðunarmönnum, fyrir aðalfund á hverju ári.

6. KAFLI – Deildir Barnaheilla

15. grein

Þeir sem óska eftir að stofna sérstaka deild innan samtakanna skulu sækja um það til stjórnar. Boða skal til stofnfundar deildar eigi síðar en sex mánuðum eftir að stjórn hefur gefið samþykki sitt fyrir stofnun deildar.

Deildir skulu kjósa sér 3 manna stjórn til tveggja ára í senn og kjósa skal tvo varamenn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Deildir skulu halda aðalfund og skila skýrslu til stjórnar samtakanna í síðasta lagi fyrir lok september ár hvert. Að minnsta kosti einn fulltrúi deildar skal sækja aðalfund Barnaheilla á hverju ári.

Deildir starfa samkvæmt lögum Barnaheilla, stefnumörkun og samþykktum aðalfundar hverju sinni. Deildir skulu setja sér reglur þar sem kveðið er á um skipulag deildar og annað sem nauðsynlegt þykir. Reglurnar skulu sendar stjórn samtakanna til samþykktar.

Fjárreiður deildar skulu vera í höndum skrifstofu Barnaheilla í umboði stjórnar viðkomandi deildar. Deildir eiga hlutdeild í félagsgjöldum samkvæmt fjárhagsáætlun samtakanna. Stjórnir deilda eiga auk þess rétt á að sækja um fé í sjóði samtakanna til ákveðinna verkefna.

16. grein

Ungmennaráð Barnaheilla starfar sem deild innan samtakanna. Stjórn Barnaheilla setur ungmennaráði samþykktir.

7. KAFLI - Að leggja niður deildir eða samtökin

17. grein

Stjórn Barnaheilla getur samþykkt að leggja niður deild sem vinnur ekki samkvæmt lögum eða markmiðum samtakanna. Áður en til slíkrar ákvörðunar kemur skal stjórn viðkomandi deildar hafa fengið tækifæri til andmæla.

Stjórn viðkomandi deildar getur skotið ákvörðun stjórnar Barnaheilla til aðalfundar samtakanna sem tekur endanlega ákvörðun í málinu.

Áður en aðalfundur gengur til atkvæða skal stjórn viðkomandi deildar fá tækifæri til andmæla gagnvart aðalfundi. 

18. grein

Hægt er að leggja niður samtökin Barnaheill á aðalfundi ef aðalfundur samþykkir tillögu þess efnis með minnst 2/3 hlutum atkvæða og verði slík ákvörðun staðfest með sama meirihluta á aukaaðalfundi sem halda skal í fyrsta lagi sex mánuðum síðar. Sá aðalfundur sem tekur endanlega ákvörðun skal skipta upp eignum samtakanna milli sambærilegra samtaka innanlands eða utan eftir að öllum fjárhagslegum skuldbindingum, s.s. launum og öðrum réttindum starfsfólks hefur verið fullnægt.

Endurskoðaðir reikningar samtakanna skulu liggja fyrir áður en samtökin eru lögð niður.

8. KAFLI - Breytingar á lögum

19. grein

Lögum Barnaheilla verður aðeins breytt á aðalfundi. Tillögur um lagabreytingar skulu berast stjórn í síðasta lagi sex vikum fyrir aðalfund og liggja frammi á skrifstofu samtakanna. Tillögur sem berast síðar má bera upp á aðalfundi sé það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Lagabreytingar þarf að samþykkja með minnst 2/3 hlutum atkvæða.